Diploma de Postgrau en STEAM per a Educació Infantil i Primària

Sortides Professionals

– Centres d’educació infantil i primària públics o privats
– Centres d’acolliment d’infants i joves tutelats per l’Administració.
– Equips interdisciplinaris en serveis educatius
– Departaments d’educació en organismes i institucions educatives amb finalitats de formació i divulgació STEAM (zoològics, museus, centres d’interpretació de la natura, etc).
– Empreses culturals i de serveis educatius dedicades a la fabricació i distribució de materials auxiliars, joguines, elements d’ajuda a l’acció docent, llibres de text, etc.
– Centres d’educació per a adults.
– Aules en centres hospitalaris.
– Aules en centres penitenciaris.
– Món editorial especialitzat.
– Activitats educatives extraescolars i Educació no formal (casals, cases de colònies, etc.).

Competències

– Conèixer les àrees i els continguts curriculars de l’Educació Infantil i Primària de l’àmbit STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques), les seves especificitats en cada etapa educativa i les possibilitats de relació interdisciplinària.
– Reflexionar sobre les pràctiques d’aula per innovar i millorar la labor docent en l’àmbit STEAM. Adquirir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
– Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
– Dissenyar i regular processos i espais d’aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l’equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
– Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat per tal de promoure una actitud professional orientada a la motivació pel rigor i la qualitat.

¿A qui es dirigeix el curs?

Graduats i professionals en l’Educació Infantil i Primària.
Qualsevol professional de l’àmbit educatiu que estigui interessat en aprofundir en aproximacions interdisciplinàries per al desenvolupament de les competències cientíques i matemàtiques.

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca • Nº de beques disponibles: 1 al 50%

 • Preu (sense beca): 1.970€

 • Inici del curs: 5/10/2021


Com aplicar a la beca? • Haver formalitzat la reserva de plaça de matrícula en un dels programes de títols propis de postgrau

 • Acreditar una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l’accés a les beques d’equitat de la Generalitat de Catalunya

 • Presentar el CV amb l’expedient acadèmic

 • Acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2019 de tots els membres de la unitat familiar. Els alumnes estrangers ho acreditaran mitjançant documents equivalents.

 • Acreditació de la situació d’atur en què estigui qualsevol membre de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud.

 • Certificat d’empadronament i convivència en el qual consten tots els membres de la unitat familiar.

 • Acreditació dels resultats acadèmics mitjançant certificat de notes dels estudis realitzats.

 • Acreditació amb certificats d’altres circumstàncies d’especial rellevància

 • No ser beneficiari/a de cap altre beca o ajut amb la mateixa finalitat