Diploma de Postgrau en Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement

Sortides Professionals

– Educació formal, no formal i informal.
– Educació sociocultural, del lleure i l’acció social.
– Disseny d’aplicacions formatives per plataformes, mòbils, i d’altres suports tecnològics

Competències

– Interactuar amb diferents eines informàtiques, audiovisuals i dispositius mòbils, amb la finalitat de conèixer el seu funcionament i la seva utilitat didàctica i metodològica,
– Assolir la competència per generar projectes d’innovació i portar-los a la pràctica utilitzant diferents eines de suport al procés d’ensenyament-aprenentatge
– Integrar els projectes en la pràctica educativa per facilitar l’organització del educador, i el canvi metodològic.
– Valorar les TAC com un eix transversal en el disseny, la programació, la dinamització i l’avaluació de projectes educatius, i d’intervenció social.
– Adquirir un alt grau de competència digital docent.
– Crear, dur a la pràctica i avaluar activitats TAC per exercitar habilitats, tècniques, actituds i hàbits.
– Desenvolupar projectes, serveis educatius i aplicacions i tècniques innovadores gràcies a la utilització de les TAC com a recursos educatius de qualitat.
– Respondre als nous reptes socials, educatius i de mercat que vagin sorgint en l’àmbit educatiu.

¿A qui es dirigeix el curs?

Graduats en magisteri, pedagogia, educadors socials, psicologia, psicopedagogia, enginyers informàtics i d’altres persones graduades universitàries en qualsevol àrea de coneixement interessats en innovar mitjançant les TAC en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca • Nº de beques disponibles: 1 al 50%

 • Preu (sense beca): 1.970€

 • Inici del curs: 4/10/2021

 • Modalitat semipresencial: Tarragona


Com aplicar a la beca? • Haver formalitzat la reserva de plaça de matrícula en un dels programes de títols propis de postgrau

 • Acreditar una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l’accés a les beques d’equitat de la Generalitat de Catalunya

 • Presentar el CV amb l’expedient acadèmic

 • Acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2019 de tots els membres de la unitat familiar. Els alumnes estrangers ho acreditaran mitjançant documents equivalents.

 • Acreditació de la situació d’atur en què estigui qualsevol membre de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud.

 • Certificat d’empadronament i convivència en el qual consten tots els membres de la unitat familiar.

 • Acreditació dels resultats acadèmics mitjançant certificat de notes dels estudis realitzats.

 • Acreditació amb certificats d’altres circumstàncies d’especial rellevància

 • No ser beneficiari/a de cap altre beca o ajut amb la mateixa finalitat