Mean Web Developer

La desenvolupadora o el desenvolupador web MEAN agrupa «tot el paquet» quan es tracta de desenvolupament web amb JavaScript. MEAN és l’acrònim de Mongo, Express, Angular i Node, ja que aquests són els principals components d’una infraestructura web típica.

MEAN se sol desplegar com a component DevOps en els equips Agile. La principal responsabilitat del desenvolupador web amb MEAN és crear funcions dins del negoci en forma d’API i proporcionar els sistemes necessaris per ajudar i dimensionar el desenvolupament en serveis per als consumidors.

El MEAN Web Developer és responsable de crear funcions, i provar les interfícies amb els usuaris i els consumidors que utilitzaran l’API en Angular. També creen els scripts per al desplegament i l’operació.

El MEAN Web Developer hauria de construir models de dades i les seves operacions, l’autenticació i l’autorització d’accés de manera segura per als serveis que s’ofereixen.

Resol reptes

 • Adquirir competències en JavaScript, des de front-end amb Angular fins a back-end amb Node, Express
 • Configurar i desenvolupar bases de dades NoSQL (MongoDB)
 • Crear i provar codi per a empreses
 • Crear scripts i components de software
 • Crear processos per a integració i desplegament
 • Dissenyar interfícies per a usuari i components basats en AJAX
 • Entrena aquestes competències

 • Desenvolupament amb JavaScript (Node, Express, i Angular)
 • Bases de dades NoSQL (MongoDB)
 • Provar aplicacions, interfícies, sistemes
 • Ús de Git, Jenkins i Ansible per desplegar components
 • Configuració de components de software (servidors web, servidors app, bases de dades)
 • Funcions de desplegament en dockers
 • Empreses que busquen talent digital